Інформація для інвесторів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

 

Покров - місто, де минуле і сучасність сплелися воєдино у славетній історії, що від скіфів та запорізьких козаків дорогоцінним скарбом плекається нащадками. Його вчорашній день унікальний епохальними подіями, а сьогоднішній - вагомими починаннями.

Місто обласного значення, що є членом Асоціації міст України, охоплюючи територію 2,6 тис. га, з понад сорокатисячним населенням, розташоване на півдні Дніпропетровщини, у басейні річок Базавлук та Каховського водосховища.

До адміністративних меж Покрова донедавна входили Гірницьке, Чортомлик, Перевізькі Хутори, Рудник та Олександрівка. У 2018 році приєднатися до Покрова виявили бажання громади сусідніх селищ - Шолохове, Миронівка та Улянівка. Нині завершилася процедура добровільного приєднання Шолохівсьої громади, яка відтепер є старостинським округом міста. Покров став першим в області містом обласного значення, яке стало економічною сім’єю з сільською місцевістю.

Літопис степової перлини Подніпров’я розпочинається від періоду неоліту – сарматської скіфської доби. Згадується і в контексті торговельного шляху "Із варяг у греки". Територію сучасного Покрова історики вважають колискою запорізького козацтва. Саме тут понад триста років тому знаходилася Базавлуцька та Чортомлицька Січі, батьківщина славетного кошового отамана Івана Сірка, образ якого увічнений в граніті на центральній площі. Історія міста обчислюється з 1883 року, з моменту відкриття інженером-геологом В.О. Домгером у басейні річки Солона покладів марганцевої руди. Офіційною ж датою народження є 1956 рік, коли робітничі селища були об’єднані в місто обласного значення.

Усі історичні етапи визначали подальший розвиток міста, яке увійшло в історію країни одним із провідних центрів з видобутку марганцевої руди, батьківщиною історичного символу України – Золотої Пекторалі. У 1971 році всесвітньовідомий археолог Борис Мозолевський на території Покрова (Орджонікідзе) у кургані "Товста могила", віднайшов шедевр світового мистецтва – Пектораль. Про цю подію та багато інших із життєпису гірницького міста, можна дізнатися з експозицій міського народного історико краєзнавчого  музею ім.М.А.Занудька

Сьогодні Покров – це місто, яке оновлюється на очах. Символічно, що зі зміною назви (Орджонікідзе було декомунізовано у Покров у 2016 році), змінилася і філософія його буття. Децентралізація надала додаткові можливості у прагненні позбутися тавра провінційного депресивного містечка.

За кілька років зміни стали очевидні та безповоротні. Мешканці заново полюбили своє місто, а вихідці, вперше за десятиліття, з гордістю говорять: "Ми з того самого Покрова" і частіше приїжджають додому.

Відтепер є чому повчитися й у Покрова.

Місту вдалося за короткий термін здійснити модернізацію енергетичної інфраструктури та перевести усю соціальну сферу на автономне опалення. Крім того, за рахунок бюджету допомогли установити автономні теплоносії в оселях містян, які не в змозі були зробити це самостійно. Заощаджувати допомагає і власна програма енергоменеджменту.

Значні кошти, які раніше йшли на збиткове утримання централізованого теплопостачання, тепер перенаправили на розвиток міста, і це стало одним із джерел очевидних змін.

у Покрові повністю реконструйовані центральна площа ім.І Сірка, бульвар, сквер, значна частина вулиць, капітально ремонтуються міжквартальні території, щороку кількість оновлених територій зростає. Фактично з нуля відновлено центральний парк, який відтепер носить ім’я Б.Мозолевського і є окрасою й улюбленим місцем сімейного дозвілля покровчан.

Термін "реконструкція" за останні роки став ознакою міста та безперервним процесом. Вперше за роки існування міста реконструюються школи та будується новий дитячий садок.

Усе, що зводиться і відновлюється — комфортне, енергоефективне та безбар’єрне середовище.

Не останню роль в осучасненні міської інфраструктури відіграє співпраця з європейським фондами. Останнім часом разом з НЕФКО вдалося суттєво модернізувати систему зовнішнього освітлення, нині GIZ сприяє удосконаленню надання соціальних та адміністративних послуг, налагоджуються міжнародні зв’язки з питань молодіжної політики.

Місто системно впроваджує інструменти електронного самоврядування, а за прозорістю ввійшло до п’ятірки кращих по всій Україні. Одним із перших на Дніпропетровщині підключилося до медичного онлайн - проекту медичної інформаційної системи HELSI. Тепер покровчани можуть записатися на прийом до лікаря не виходячи з дому. А віднедавна, скористатися послугою "Електронний рецепт". Доступною стала для мешканців онлайн-карта міста, що відкриває доступ до великого обсягу даних, які торкаються різних сфер життя.

Містяни  не лише спостерігають за змінами, а й активно долучаються до їх творення.

Чимало проектів з покращення міського середовища втілено через міську програму "Бюджет участі", такі як тренажерний зал для учасників АТО, Wi-Fi зона в центрі міста та інші.

Набирає обертів волонтерський рух. Серед відомих проектів - "Спортивні бабусі", "Кіно під відкритим небом", проводяться благодійні обіди, для літніх людей проходять танцювальні вечори.

Економічно-промисловий комплекс представлено підприємствами добувної, хімічної галузей, легкої, харчової та машинобудівної промисловості. Містоутворювальним підприємством є АТ "Покровський гірничозбагачувальний комбінат" - один із провідних підприємств з видобутку та переробки марганцевої руди. Філія ТОВ "Проктер енд Гембел Менюфекчурінг Україна" є світовим лідером з виробництва товарів побутової хімії.

Соціальна сфера складається з освітніх, культурних та медичних закладів. Діє багатопарофільне лікарняне містечко. Мережа закладів освіти включає навчально-виховне об’єднання, два навчально-вихованих комплекси, три загальноосвітніх школи, ліцей, 6 дошкільних закладів, Школу мистецтв, Дитячу музичну школу, Будинок творчості дітей та юнацтва, дві дитячо-юнацькі спортивні школи, професійно-технічне училище. У місті є плавальний басейн. Стартував абсолютно унікальний проект ініційований обласною державною адміністрацією – Школа роботехніки, який реалізує новітні можливості 3D друку та інших технологій і змінює направленість позашкільної освіти.

Отже, сьогодні розвиток Покрова знаходиться на етапі, коли необхідно активізувати дослідження традиційних і нових сегментів ринку, розширити застосування інформаційних технологій та управлінських методик, працювати на інвестиційною привабливістю території. За такого підходу забезпечене енергетичними, трудовими ресурсами, розвиненою інфраструктурою, вільними від забудови земельними ділянками, та вже збудованими об’єктами, придатними для впровадження виробничої діяльності, місто з упевненістю дивиться у майбутнє і реалізовує гасло, що відображене  на гербі:  "Зберегти та примножити".

SAVE AND MULTIPLY

 

Pokrov is a city where the past and present are intertwined in glorious history, which is cherished by descendants from the Scythians and Cossacks of Zaporizhzhia. Its yesterday is unique with landmark events, and today it is a significant endeavor.

The city of regional significance, which is a member of the Association of Ukrainian Cities, covering an area of 2.6 thousand hectares, with more than 40,000 inhabitants, is located in the south of Dnipropetrovsk region, in the basin of the Bazavluk and Kakhovka reservoirs.

Until recently, the administrative boundaries of the Pokrov city included Hirnytske, Chortomlyk, Perevozysky Khutory, Rudnik and Oleksandrivka. In 2018, the desire of the community of neighboring settlements - Sholokhove, Myronivka and Ulyanivka - expressed their desire to join the Pokrov city. The process of voluntary joining the Sholokhov community, now an ancient district of the city, has been completed. Pokrov became the first city of regional importance in the region, becoming an economic family with rural areas.

Chronicle of the steppe pearl of the Dnieper region begins from the Neolithic - Sarmatian Scythian era. It is also mentioned in the context of the "From Varangians to Greeks" trade route. Historians consider the territory of the modern Pokrov to be the cradle of Zaporozhye Cossacks. It was here that over three hundred years ago was located Bazavlutska and Chortomlytska Sich, the birthplace of the famous  chieftain Ivan Sirko, whose image is perpetuated in granite in the central square. The history of the city has been calculated since 1883, since the discovery by geological engineer Domger V.О. deposits of manganese ore in the Salt River basin. The official date of birth is 1956, when workers' settlements were merged into a city of regional importance.

All the historical stages determined the further development of the city, which was included in the history of the country by one of the leading centers for the production of manganese ore, the birthplace of the historical symbol of Ukraine - the Golden Pectoral. In 1971, the world-famous archeologist Boris Mozolevsky on the territory of the Pokrov city (Ordzhonikidze) in the mound "Thick Tomb", found a masterpiece of world art - Pectoral. About this event and many others from the biography of the mining town, it is possible to find out from the expositions of the city national historical museum named after M.A.Zanudko.

Today, Pokrov is a city that is being refreshed before our eyes. It is symbolic that with the name change (Ordzhonikidze was decommuned into the Pokrov in 2016), the philosophy of his existence changed. Decentralization provided additional opportunities in the quest to get rid of the brand of a provincial depressed town.

In a few years the changes became obvious and irreversible. Residents have fallen in love with their city again, and natives, for the first time in decades, are proud to say, "We are from the same Pokrov," and more often come home.

Now there is much to learn from the Pokrov city.

The city managed to modernize its energy infrastructure in a short period of time and to transform the entire social sphere into autonomous heating. In addition, the budget helped to install autonomous heat carriers in the homes of locals who were unable to do it on their own. Own energy management program also helps to save money.

The considerable funds that had previously been used for the unsuccessful maintenance of district heating have now been directed to the development of the city, and this has become one of the sources of obvious changes.

In Pokrov the central square named after I. Sulfur, boulevard, square, a large part of the streets are completely reconstructed, inter-quarter territories are overhauled, and the number of renovated territories is increasing every year.

In fact, the central park was rebuilt from scratch, which now bears the name of B. Mozolewski and is a decoration and favorite place of family leisure for the Pokrov residents.

The term "reconstruction" in recent years has become a hallmark of the city and a continuous process. For the first time in the years of the city's existence, schools have been reconstructed and a new kindergarten built.

Everything that is builded and restored - a comfortable, energy-efficient and barrier-free environment.

Co-operation with European funds plays a significant role in the modernization of urban infrastructure. Recently, together with NEFCO, the external lighting system has been substantially modernized, and now GIZ is contributing to the improvement of social and administrative services, and international relations on youth policy are being established.

The city systematically implements e-government tools and, for the sake of transparency, is among the top five across Ukraine. One of the first in the Dnipropetrovsk region to join the medical online project - the HELSI medical information system. Now the residents can make an appointment  with the doctor from the comfort of their home. And recently, use the Electronic Recipe service. An online city map has become available to residents, providing access to a wealth of data that touches different walks of life.

The residents not only do  watch the changes, they are actively involved in their creation.

Many urban improvement projects have been implemented through the City Participation Budget program, such as the ATO gym, downtown Wi-Fi, and more.

Volunteer movement is gaining momentum. Famous projects include "Sports Grandmothers", "Open Air Cinema", charity lunches and dancing evenings for seniors.

The economic-industrial complex is represented by the enterprises of extractive, chemical, light, food and machine-building industries. The town-forming enterprise is JSC "Pokrovsky Mining and Processing Plant" - one of the leading enterprises for the extraction and processing of manganese ore. The subsidiary of Procter & Gambel Menufechuring Ukraine is the world leader in the production of household chemicals.

The social sphere consists of educational, cultural and medical institutions. There is a multidisciplinary hospital town. The network of educational institutions includes educational-educational association, two educational-educational complexes, three secondary schools, lyceums, 6 pre-schools, School of Arts, Children's Music School, House of Creativity of Children and Youth, two children's and youth sports schools, vocational schools school. The city has a swimming pool. A completely unique project initiated by the regional state administration - the School of Robotics, which implements the latest opportunities of 3D printing and other technologies and changes the orientation of extracurricular education, has started.

So, today the development of the Pokrov city is at a stage when it is necessary to intensify the research of traditional and new market segments, to expand the use of information technologies and management techniques, to work on the investment attractiveness of the territory. With this approach, provided with energy, manpower, developed infrastructure, land-free construction, and already built facilities suitable for industrial production, the city looks confidently into the future and implements the slogan displayed on the coat of arms: "Save and multiply ".
 

 

ppt
Investment card of the Pokrov town
Розмір:22.09.мб,
Завантажень:45
ppt
Інвестиційна візитка міста
Розмір:18.69.мб,
Завантажень:31
jpg
Схема розташування об'єкта інвестицій (вул. Шевченко - на початку вулиці р-н відстійника, земельна ділянка №10)
Розмір:1.22.мб,
Завантажень:30
xls
Анкета інвестиційної пропозиції земельної ділянки (вул. Шевченко - на початку вулиці р-н відстійника; земельна ділянка №10)
Розмір:0.04.мб,
Завантажень:32
xls
Анкета інвестиційної пропозиції земельної ділянки (вул. Уральська, 7; загальна площа ділянки 1,4344 га)
Розмір:0.05.мб,
Завантажень:32
jpg
Схема розташування об'єктів інвестицій
Розмір:0.93.мб,
Завантажень:107
jpg
Схема розташування об'єкта інвестицій (вул. Уральська, 7; загальна площа ділянки 1,4344 га)
Розмір:0.44.мб,
Завантажень:79
xlsx
Перелік інвестиційно - привабливих земельних ділянок
Розмір:0.мб,
Завантажень:34